За нас

Начало » За нас

За нас

„София Комерс – Заложни Къщи” АД развива дейност в сферата на финансовото посредничество. Дружеството поддържа мрежа от заложни къщи в цялата страна, чиято основна дейност е предоставянето на парични заеми срещу залог на движимо имущество. „София Комерс” дава възможност на всеки свой клиент за бърз кредит, и то с облекчена процедура по олихвяване и погасяване на задължението.

Обикновено лихвеният процент в обектите на „София Комерс” варира между между 4 и 6%, като е по-висок за заеми с по-дълъг срок и/или по-нисколиквидно обезпечение. За обезпечение на тези парични заеми се учредява реален залог върху движими вещи, които остават на съхранение при залогоприемателя. Всяка една заложна къща на дружеството приема широк спектър от движими вещи за обезпечение, а именно: бижута, ценности, телевизори, видеотехника, музикални уредби, скъпа битова техника и др. Не се приемат като обезпечение предмети на изкуството, поради особения режим, под който са поставени тези вещи. Срокът на кредита се договаря в зависимост от потребностите на клиента и предлаганото обезпечение. „София Комерс – Заложни къщи” АД предоставя възможност на клиентите да избират начина на погасяване на получения заем: едновременно погасяване на дължимата лихва и главница – в края на срока или погасяване на части през периода на кредита.

Броят на обектите на „София Комерс” в страната расте непрекъснато - към края на 2003 г. дружеството има открити 40 заложни къщи, в края на следващата – 62, а само година по-късно броят на заложните къщи достига 97, разположени в 65 града на България. През следващите години заложни къщи на дружеството се откриват в цяла България, като в момента общата им бройка надхвърля 300. В структурата на дружеството работят над 200 души, само в София обектите на „София Комерс” са над 25.

С решение на Комисията за финансов надзор от заседание от 12.07.2006г. бе потвърден коригиран проспект за първично публично предлагане на привилегировани акции с право на глас на дружеството. Излизането на „София Комерс – Заложни Къщи” АД на Българската фондова борса се проведе в средата на септември, индексът на компанията е SOFCOM. Набраните средства възлизаха на над 2 млн. лв. Благодарение на средствата на акционерите ръководството на компанията имаше възможността да инвестира в бизнеса си чрез закупуването и откриването на нови обекти, подобряване на условията за служителите на фирмата и за разрастване на бизнеса в цялата страна.